Algemene voorwaarden Basecamp Eco-resorts

Indien je via onze website, per e-mail, per telefoon of op andere wijze bij een van onze Basecamp Eco-resorts een reservering maakt, dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

 1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten en diensten, die worden verhuurd c.q. verleend door Basecamp Eco-resorts BV, haar groepsmaatschappijen of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen ‘Basecamp Eco-resorts’).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Basecamp Eco-resorts een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie, faciliteiten en/of diensten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder vooraf opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie, andere faciliteiten en/of diensten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht jouw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Basecamp Eco-resorts wijst alle algemene voorwaarden waarnaar jij verwijst of die door jou worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 1. RESERVERINGEN

2.1 Basecamp Eco-resorts neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet rechtsgeldig.

2.2 Basecamp Eco-resorts behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, bijvoorbeeld jongeren of groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te verbinden.

2.3 Indien Basecamp Eco-resorts jouw reservering in behandeling neemt, zendt Basecamp Eco-resorts jou een reserveringsbevestiging tevens factuur binnen 24 uur na verrichting van de reservering. Deze dien je direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Basecamp Eco-resorts.

2.4 Ben je binnen 24 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit van een reserveringsbevestiging/ factuur, dan dien je onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen jou en Basecamp Eco-resorts komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Basecamp Eco-resorts de reservering aan jou bevestigt.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik dat naar zijn aard van korte duur is. De overeenkomst kan ook de huur van accommodatie en/of andere faciliteiten, eventueel in combinatie met bepaalde dienstverlening door Basecamp Eco-resorts, betreffen voor zakelijk gebruik dat naar zijn aard van korte duur is, bijvoorbeeld voor het houden van een zakelijk evenement.

2.7 De huur en/of het recht op gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten eindigt van rechtswege zonder dat enige kennisgeving vereist is zodra de in de bevestiging overeengekomen periode voor huur en/of gebruik eindigt.

 1. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien je, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Basecamp Eco-resorts niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Basecamp Eco-resorts om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Basecamp Eco-resorts jouw wijzigingen accepteert, zal Basecamp Eco-resorts wijzigingskosten bij jou in rekening brengen. Bij annuleringen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Basecamp Eco-resorts.

4.2 Indien jij en Basecamp Eco-resorts zijn overeengekomen dat jij en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijf jij naast de huurder en/of gebruiker(s) die jou en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Basecamp Eco-resorts voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huurprijs, wijzigingskosten (zie art. 3.1), eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging, schade en eventuele annuleringskosten.

 1. PRIJZEN

5.1 Je bent aan Basecamp Eco-resorts de overeengekomen huurprijs verschuldigd, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering. Ter voorkoming van misverstanden: de ‘huurprijs’ kan ook kosten bevatten voor dienstverlening door Basecamp Eco-resorts.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt zodra de bevestiging van de reservering/factuur door Basecamp Eco-resorts is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Basecamp Eco-resorts heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wezenlijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Basecamp Eco-resorts geen beslissende invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

5.5 De huurder is niet gerechtigd om enige vordering op Basecamp Eco-resorts te verrekenen met vorderingen die Basecamp Eco-resorts heeft op de huurder dan wel om enige betalingsverplichting op te schorten.

 1. BETALINGEN

7.1 Bij reservering heb je de mogelijkheid om de betaling van de huurprijs direct te voldoen via iDeal of je creditcard gegevens op te geven.

7.2 Indien bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag van de huurprijs nog niet volledig is bijgeschreven op de bankrekening van Basecamp Eco-resorts, dan dien je (het restant van) de huurprijs alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Basecamp Eco-resorts jou het gebruik van de accommodatie en/ of andere faciliteiten ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door jou wel een geldige betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag pas na aankomst wordt bijgeschreven op de bankrekening van Basecamp Eco-resorts, dan zal restitutie van het eventueel teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

7.3 Bij niet tijdige betaling van de aan jou gefactureerde bedragen ben je onmiddellijk na verloop van de in de factuur genoemde termijn voor betaling in verzuim. In dat geval kan Basecamp Eco-resorts je de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan je onmiddellijk in verzuim bent. Indien betaling uitblijft, behoudt Basecamp Eco-resorts zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat het verzuim intreedt en ben je aansprakelijk voor alle schade die Basecamp Eco-resorts als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Basecamp Eco-resorts in verband met jouw reservering en de ontbinding heeft moeten maken, en waaronder door Basecamp Eco-resorts geleden verlies. Basecamp Eco-resorts heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.

7.4 Basecamp Eco-resorts heeft steeds het recht om vorderingen op jou uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door jou uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen dan wel met bedragen die Basecamp Eco-resorts eventueel aan jou verschuldigd is.

 1. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek (als vermeld op de bevestiging van de reservering) dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.

8.2 Indien je de overeenkomst met Basecamp Eco-resorts voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Basecamp Eco-resorts daarmee schriftelijk akkoord gaat, is Basecamp Eco-resorts steeds gerechtigd een andere accommodatie toe te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Basecamp Eco-resorts. Indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten en je voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kun je een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van je verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 1. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Basecamp Eco-resorts voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement. Parkreglementen kunnen van park tot park verschillen en zijn meestal te vinden op de website van het betreffende park. Het relevante Parkreglement kun je ook bij aankomst opvragen bij de receptie. Op alle parken is het huurder en gebruikers strikt verboden te handelen in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden. Daaronder vallen in ieder geval drugsgebruik en het veroorzaken van geluidsoverlast.

9.2 Conform de lokale verordeningen is iedere gast verplicht zich bij de (online) ’check-in’ te legitimeren. Indien een gast geen legitimatiebewijs kan tonen, kan Basecamp Eco-resorts besluiten de gast het gebruik van de accommodatie en de toegang tot het park te ontzeggen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts gebruikt worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure en op onze website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Basecamp Eco-resorts behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal je zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens jouw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszakken in de daarvoor bestemde container plaatsen).

9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, de regels van het Parkreglement of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Basecamp Eco-resorts het recht jou, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.8 Indien het parkmanagement enig vermoeden heeft dat door een huurder of gebruiker van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. Artikel 9.7 van deze Algemene Voorwaarden is in dat geval van toepassing.

 1. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie kan maximaal één hond van de huurder of gebruikers door Basecamp Eco-resorts worden toegelaten. Indien jij en/of een gebruiker een hond wenst mee te nemen dien je dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Basecamp Eco-resorts een toeslag in rekening gebracht, die door jou voldaan dient te worden. Overige huisdieren zijn niet toegestaan. Basecamp Eco-resorts behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren dan wel ze de toegang tot het park te ontzeggen als ze voor overlast zorgen.

10.2 Honden hebben geen toegang tot waterpartijen, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Honden dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De honden mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en bescherming tegen vlooien is verplicht; zowel druppels, pillen als band volstaan.

10.4 Honden en overige huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor jouw bestemming vereist zijn.

 1. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder en gebruikers en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en elders in het park, gebruik van de accommodatie en faciliteiten en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder en gebruiker en degenen die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Basecamp Eco-resorts en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 1. INTERNETGEBRUIK

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Basecamp Eco-resorts de huurder en gebruiker en degenen die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een Wifi netwerk of via de kabel.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer en/of besturingssysteem.

12.3 Basecamp Eco-resorts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder, gebruikers en degenen die de huurder vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wezenlijke regels te respecteren. De huurder en de gebruikers zullen zich onthouden van gebruik en gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Basecamp Eco-resorts in de breedste zin van het woord. De huurder, gebruikers en degenen die de huurder vergezellen zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben en/of niet stroken met de reputatie van Basecamp Eco-resorts.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door huurder, gebruikers of degenen die de huurder vergezellen, heeft Basecamp Eco-resorts het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart Basecamp Eco-resorts tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Basecamp Eco-resorts zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder, gebruikers of degenen die de huurder vergezellen, van het internet is gemaakt.

 1. BORGSOM

13.1 Basecamp Eco-resorts kan van jou voorafgaand aan of bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt in de meeste gevallen minimaal € 100,- per accommodatie maar kan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) door Basecamp Eco-resorts worden verhoogd.

13.2 De borgsom dient als waarborg voor schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die Basecamp Eco-resorts kan lijden bij niet-nakoming van verplichtingen door de huurder, gebruiker en/of degenen die de huurder vergezellen.

13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan op het moment dat deze verschuldigd is, is Basecamp Eco-resorts gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en faciliteiten te ontzeggen.

13.4 Indien je met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is Basecamp Eco-resorts bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), in welk geval de bepalingen van artikel 14 van toepassing zijn.

13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening met vorderingen van Basecamp Eco-resorts op de huurder en/of gebruikers (bijvoorbeeld als gevolg van schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) gerestitueerd. Verrekening van de borgsom laat onverlet het recht van Basecamp Eco-resorts op eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding.

 1. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten zijn afhankelijk van het type boeking:

 • Bij Flexible Rate: tot 2 dagen (48 uur) voor de geplande aankomst kan annulering zonder kosten. Bij een latere annulering wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
 • Bij een Non-Refundable Rate: hier geldt dat bij annulering altijd 100% van de totale huurprijs verschuldigd is.

Annuleringen dienen steeds schriftelijk aan Basecamp Eco-resorts te worden doorgegeven.

14.2 Je kan jezelf tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met jouw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

14.3 Indien je niet binnen 24 uur na de in de bevestiging opgenomen aankomstdatum bent gearriveerd op het park, geldt dit als een annulering, tenzij je vooraf hebt laten weten aan Basecamp Eco-resorts dat jij en jouw gezelschap later zouden arriveren.

14.5 Indien je na de totstandkoming van een overeenkomst van huur van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, geldt dat bij annulering altijd 100% van de huurprijs verschuldigd is, tenzij hierover in de betreffende overeenkomst expliciet andere afspraken zijn gemaakt.

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval Basecamp Eco-resorts niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Basecamp Eco-resorts binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel aan jou voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van Basecamp Eco-resorts bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet duidelijk kenbaar voor jou, wordt verhinderd (mede) door omstandigheden gelegen buiten de wil of controle van Basecamp Eco-resorts, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

 1. OPZEGGING

16.1 Basecamp Eco-resorts heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van jou en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huurprijs of enig gedeelte daarvan.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Basecamp Eco-resorts is niet aansprakelijk voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes of lockers), verlies van of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur en het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Basecamp Eco-resorts, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Basecamp Eco-resorts of (één van) haar werknemers.

17.2 Basecamp Eco-resorts is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken in door derden verleende diensten.

17.3 Jij bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie, faciliteiten en/of andere eigendommen van Basecamp Eco-resorts ontstaan tijdens het gebruik daarvan door jou en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van jezelf en/of van derden die zich met jouw toestemming op het park bevinden.

17.4 Je vrijwaart Basecamp Eco-resorts voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van jezelf, andere gebruikers, jouw reisgenoten of derden die zich met jouw toestemming op het park bevinden.

17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke je alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 1. KLACHTEN

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Basecamp Eco-resorts kun je van mening zijn dat je een gerechtvaardigde klacht hebt met betrekking tot jouw vakantieverblijf. Deze klacht dien je in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van jouw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar jouw tevredenheid worden afgehandeld dan heb je uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van jouw verblijf de gelegenheid jouw klacht schriftelijk in te dienen bij:

Basecamp Beheer BV
Kennemermeer 27
1976 GK IJmuiden

of via info@basecamp-ecoresorts.com

onder vermelding van reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Wij zullen binnen 3 werkdagen op jouw klacht reageren.

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kun je de klacht ook indienen bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/ consumers/odr/). De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies. Je kunt je klacht ook voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter te Amsterdam.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op de overeenkomst tussen jou en Basecamp Eco-resorts en op alle daarmee verband houdende vorderingen en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de overeenkomst tussen jou en Basecamp Eco-resorts.

 1. REISDOCUMENTEN

20.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor jouw bestemming zijn vereist. Basecamp Eco-resorts is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 1. PRIVACY

21.1 Om een reservering te kunnen plaatsen voor één van onze accommodaties hebben wij persoonlijke gegevens van jou nodig. Wij begrijpen dat je graag wilt weten welke gegevens wij nodig hebben, waarom wij deze gegevens van je vragen, wie jouw gegevens te zien krijgen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. In onze privacy policy geven wij antwoord op al deze vragen en meer. De privacy policy is te vinden op www.basecamp-ecoresorts.com.

 1. ALGEMEEN

22.1 Basecamp Eco-resorts zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

22.2 Kennelijke druk- en spelfouten binden Basecamp Eco-resorts niet.

22.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

22.4 Op de website van Basecamp Eco-resorts zijn deze Algemene Voorwaarden in meerdere talen beschikbaar. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden leidend.